WRETENS ÅNGSÅG

Ett unikt svenskt industriminne

Wretens sågverk är uppfört under spekulationsepoken på 1880-talet av göteborgsfirman Dickson & Co, sin tids mest omskrivna sågverksföretag. I dess inre är hela den ursprungliga sågverksutrustningen, levererad från Bolinders mekaniska verkstad 1886–87, bevarad. Till sågverket hör ett separat pann- och maskinhus avsett för dess ångmaskin. Vid maskinhusets ena gavel finns en fristående skorsten. Ångmaskinen är sedan en längre tid borttagen och ersatt av en elektrisk motor i en flyttbar vagn utanför sågen. Sågen användes senast 1970–71. Under 1982 har upprustning av sågverket genomförts med bidrag från Riksantikvarieämbetet. Wretens sågverk är i stort sett oförändrat sedan anläggningstiden. Det är en utomordentlig representant för en epok och en viktig näringsgren i den svenska industrialiseringen. Någon motsvarande anläggning finns inte i länet och sannolikt ej heller i övriga landet.